top of page
Bendrosios taisyklės

   1. Naudojimosi sveikatingumo klubo UAB „Sveikos gyvensenos institutas“, juridinio asmens kodas 302651308, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 7, Vilnius (toliau – sveikatingumo klubo), paslaugomis taisyklės (toliau – taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sveikatingumo klubo Sveikos gyvensenos institutas, esančio V. Grybo g. 7, Vilniuje paslaugomis. 

   2. Pradėti naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis leidžiama tik sveikatingumo klubo lankytojui (toliau taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. 

   3. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti sveikatingumo klubo registratūros darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę. Lankytojui atsisakius susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ir/ar pateikti asmens dokumentą, sveikatingumo klubas turi teisę neleisti lankytojui naudotis klubo paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašydami sutikimą (šis dokumentas yra neatskiriama sveikatingumo klubo taisyklių dalis) patvirtina faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo sveikatingumo klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį sveikatingumo klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

   4. Sveikatingumo klube nepilnamečiams lankytojams nuo 8 iki 12 metų leidžiama sportuoti tik su asmeniniu treneriu arba kartu su vienu iš tėvų/globėjų. Nepilnamečiai nuo 13 metų, tėvams pasirašius sutikimą, gali sportuoti savarankiškai. Sporto klubas ir jo darbuotojai neatsako už be priežiūros paliktų vaikų elgesį, neprisiima atsakomybės jiems susižalojus.

   5. Naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą arba įsigiję narystę (abonementą). Įsigijus abonementą lankytojas yra nufotografuojamas, o jo nuotrauka yra naudojama lankytojo identifikavimui. Tuo atveju, jei lankytojas būti fotografuojamas atsisako, lankytojas kiekvieno apsilankymo privalo pateikti sveikatingumo klubo administracijos darbuotojams asmens tapatybės kortelę arba dokumentą, kuriame butų lankytojo vardas, pavardė bei nuotrauka.

   6. Nuskenavus lankytojo pirštą, yra sukuriamas binarinis kodas (atliekama biometrija), kuris naudojamas lankytojo įleidimui į sporto klubo patalpas. Skanuokliui nuskaičius asmens binarinį kodą, pasigirsta pypsėjimas, vartelių apšvietimo spalva pasikeičia į žalią, prasisuka turniketas ir lankytojas yra įleidžiamas į sveikatingumo klubą. Įėjimui yra skiriama 10 sekundžių. 

Lankytojo binarinis kodas yra naudojamas išimtinai tik lankytojo identifikavimui bei įleidimui į sveikatingumo klubą.

   7. Narystės galiojimo laiką lankytojas gali sustabdyti šiame punkte nustatytam laikotarpiui, apie tai prieš 3 dienas informavęs sveikatingumo klubo administraciją. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
- 1, 3, 6, 12 mėnesių narystės gali būti sustabdomos tik pagal taisyklėse nustatytą tvarką:
- 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 44 dienas (lankytojui pageidaujant, narystę galima sustabdyti kelis kartus norimą dienų skaičių)
- 6 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 21 dieną (lankytojui pageidaujant, narystę galima sustabdyti kelis kartus norimą dienų skaičių);
-  3 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 14 dienų (lankytojui pageidaujant, narystę galima sustabdyti kelis kartus norimą dienų skaičių);
-  1 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 7 dienoms (minimalus stabdymo laikotarpis - 3 dienos); 
-  Narysčių, įsigytų įvairių akcijų metu, stabdymas priklauso nuo sporto klubo vadovybės politikos. Sporto klubas pasilieka teisę abonementams įsigytiems su specialia nuolaida, suteikti stabdymą arba jo nesuteikti.
-    Dovanų čekiai ir jų aktyvavimo bei galiojimo laikotarpiai yra lygūs sporto klubo abonementų aktyvavimo ir galiojimo laikotarpiams.

   8. Sveikatingumo klubo narystė yra asmeninė ir negali būti perleidžiama (dovanojama, parduodama, keičiama ir pan.) kitiems asmenims. Atsitikus netikėtiems įvykiams, sveikatingumo klubo leidimu abonementas gali būti perduodamas giminaičiams (arba už papildomą mokestį - kitiems asmenims).

   9. Lankytojai, įsigiję sveikatingumo klubo narystę (abonementą), privalo pradėti naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis (aktyvuoti narystę) ne vėliau kaip per 28 dienas po apmokėjimo už paslaugas. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti sveikatingumo klubo, 29 dieną narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti galiojimo terminas, atitinkantis narystės tipą. Dovanų čekiai ir jų aktyvavimo bai galiojimo laikotarpiai yra lygūs sporto klubo abonementų aktyvavimo ir galiojimo laikotarpiams. Pinigai už nepanaudotą abonementą bei dovanų čekį nėra grąžinami. Narysčių, įsigytų per sporto klubo taikomas akcijas, terminas, per kurį reikia aktyvuoti narystę, gali skirtis, priklausomai nuo akcijos ir vadovybės politikos. 

   10. Narysčių galiojimo laikas:
  Vienkartinis apsilankymas – galioja 1 dieną, sporto klubo darbo valandomis;

- 1 mėn. rytas/vidudienis ir 1 mėn. visa diena abonementas galioja 30 kalendorinių dienų;
- 3 mėn. rytas/vidudienis ir 3 mėn. visa diena abonementas galioja 90 kalendorinių dienų;
- 6 mėn. rytas/vidudienis ir 6 mėn. visa diena abonementas galioja 180 kalendorinių dienų;
- 12 mėn. rytas/vidudienis ir 12 mėn. visa diena abonementas galioja 360 kalendorinių dienų;

   11. Lankytojai, įsigiję visos dienos narystę, sveikatingumo klube gali lankytis neribotą kartų skaičių per dieną ir sveikatingumo klubo patalpas privalo palikti ne vėliau kaip iki sporto klubo darbo laiko pabaigos. Maksimali vienos dienos apsilankymo trukmė yra neribojama. Lankytojai, įsigiję vidudienio narystę  sveikatingumo klube gali lankytis vieną kartą per dieną bei sveikatingumo klubo patalpas privalo palikti ne vėliau kaip iki 16:30 val. darbo dienomis (savaitgaliais iki sporto klubo darbo laiko pabaigos). Už papildomas dešimt minučių, pasibaigus narystės leidžiamam apsilankymo laikui, imamas vienkartinis 1,50 Eur mokestis.

   12. Sveikatingumo klubas turi teisę keisti darbo laiką, atsižvelgdamas į sezoniškumą bei šventines dienas, apie pasikeitimus informuodamas lankytojus ne vėliau kaip prieš tris dienas. Visiems lankytojams švenčių dienos, kuriomis sveikatingumo klubas nedirba, nėra kompensuojamos.

   13. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl sveikatingumo klubo kaltės negalėjo naudotis paslaugomis. Lankytojai savo atsakomybe renkasi geriausiai jų poreikius atitinkančią narystę. Įsigyta narystė galioja šiose taisyklėse 10 punkte nurodytą laikotarpį, kuris negali būti keičiamas ar redaguojamas (išskyrus ligos atveju ir klubo administracijai pateikus gydytojo pažymą) Narystės galiojimas gali būti sustabdomas šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

   14. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sveikatingumo klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis, todėl rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.

   15. Lankytojai, naudodamiesi sveikatingumo klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

   16. Sveikatingumo klubo paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką lankytojo sveikatai, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti sveikatingumo klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas. Prieš pasirinkdamas konkrečias sveikatingumo klubo paslaugas, lankytojas visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. 

   17. Prieš lankytojui pradedant naudotis sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, jei sveikatingumo klubo darbuotojams kyla pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, darbuotojai turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sveikatingumo klubo darbuotojų kaltės.

   18. Sveikatingumo klubas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

   19. Sveikatingumo klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka sveikatingumo klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti. Lankytojams rekomenduojama į sveikatingumo klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.

   20. Lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, gali būti neleidžiama naudotis sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, o narystės (abonementai) nepratęsiami.  Atsakingi sveikatingumo klubo darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nedelsiant nutraukti naudojimąsi sveikatingumo klubo paslaugomis bei palikti sveikatingumo klubo patalpas. Taisyklių pažeidimu laikomas ir nemandagus elgesys su sporto klubo personalu. Taisykles pažeidusiam lankytojui pinigai už neišnaudotus apsilankymus/nutrauktą apsilankymą nėra grąžinami.

   21. Sporto klubo administracija pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sporto klubo narystę su esamu klientu vykdydama klubo narių atranką, dėl personalo ir kitų klientų gerovės, dėl įvaizdžio puoselėjimo.

Klubo narių taisyklės:
   1. Lankytojams sveikatingumo klube draudžiama:
-  vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti, naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis apsvaigus nuo šių medžiagų;
-  triukšmauti, netolerantiškai elgtis kitų lankytojų bei personalo atžvilgiu;
-  sąmoningai gadinti sveikatingumo klubo ar kitų lankytojų turtą;
-  pasisavinti sveikatingumo klubo ir lankytojų turtą;
-  sportuoti lauke avima avalyne (taip pat ir sportine);
-  filmuoti ir fotografuoti be sveikatingumo klubo administracijos leidimo;
   2. Lankytojai įsipareigoja nedelsiant informuoti sveikatingumo klubo darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis sveikatingumo klubo paslaugomis;
   3. Lankytojai, atvykę į sveikatingumo klubą su nepilnamečiais vaikais, privalo apie tai informuoti sveikatingumo klubo administratorių, laikytis šiose taisyklėse parašytų nurodymų bei prižiūrėti nepilnamečius. Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą, sveikatingumo klubui ar kitiems lankytojams padarytą žalą.
   4. Lankytojas privalo saugoti sveikatingumo klubo (už atskirą mokestį) pateiktą rankšluostį ir/ar chalatą, kuriuos privalo grąžinti išeidamas iš klubo. Vienkartinis Mokestis (nuostolių atlyginimas) už rankšluosčio praradimą ar sugadinimą – 25 Eurai.

4.1. Treniruoklių ir aerobikos salėje lankytojai privalo:
   4.1.1. Avėti švarią sportinę avalynę.
   4.1.2. Prieš treniruotę atlikti apšilimą.
   4.1.3. Įrenginius naudoti pagal jų paskirtį, laikantis įrenginių naudojimo instrukcijų, pateiktų ant įrenginių.
   4.1.4. Prieš naudojantis treniruokliu, būtina susipažinti su sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu (instruktoriumi) dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo. 
   4.1.5. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio būtina pasitiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
   4.1.6. Per pertraukas tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui. 
   4.1.7. Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina nedelsiant informuoti trenerį (instruktorių) ar sveikatingumo klubo administraciją.
   4.1.8. Nesinaudoti laikinai sugedusiais įrenginiais.
   4.1.9. Pratimus atlikti pagal salės trenerio žodinius arba rašytinius nurodymus (programas).
   4.1.10. Iškilus neaiškumams, kreiptis į salėje dirbantį trenerį.
   4.1.11. Treniruotės metu elgtis atsakingai, nesužaloti greta sportuojančių lankytojų, pačiam nebūti arti įrenginiu dirbančio žmogaus.
   4.1.12. Sportuojant su štangomis naudoti svarmenų fiksavimo užraktus.
   4.1.13. Jėgos pratimus atlikti įvertinus savo fizinį pasirengimą.
   4.1.14. Atlikus pratimą, štangas, svarmenis, hantelius, kilimėlius ir kitas priemones padėti į jiems skirtas vietas.
   4.1.15. Nekišti pirštų tarp besisukančių skriedulių ir trosų, tarp slankiojančių (besikilnojančių) kontrasvorių. 
   4.1.16. Laikytis kitų sporto klubo darbuotojų nurodymų.

4.2. Aerobikos salėje lankytojai papildomai privalo:
   4.2.1. Pasirinkti treniruotes pagal savo fizinį pasirengimą.
   4.2.2. Užsiėmimų rūšį rinktis pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Lankytojai, nesulaukę 16 metų amžiaus, gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į lankytojo pateiktą gydytojo pažymą bei užsiėmimo poveikį lankytojų sveikatai.
   4.2.3. Treniruotei pasibaigus, naudotą inventorių, kilimėlius dezinfekuoti ir tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.
   4.2.4. Po treniruotės aerobikos ir kovos menų salėje, prieš einant į kitas sporto klubo zonas, rekomenduojama nusiprausti duše.

4.3. Naudojimosi pirtimi taisyklės:
   4.3.1. Lankytojams, turintiems kraujotakos sistemos sutrikimų, naudotis pirtimis nerekomenduojama. 
   4.3.2. Prieš naudojantis pirtimis būtina nusiprausti po dušu. Lankytojai turi avėti šlepetes, dėvėti maudymosi drabužius, ant galvos - kepuraitę.
   4.3.3. Naudojantis pirtimis, būtina pasitiesti rankšluostį.
   4.3.4. Griežtai draudžiama palikti atsivestus nepilnamečius iki 16 metų be suaugusiųjų priežiūros, o pirtyse būti vaikams iki 9 metų amžiaus.
   4.3.5. Griežtai draudžiama įsinešti į pirtis ir vartoti alkoholinius gėrimus, bet kokius maisto produktus;
   4.3.6. Griežtai draudžiama pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;
   4.3.7. Griežtai draudžiama liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
   4.3.8. Atsakingiems sveikatingumo klubo darbuotojams suteikiama teisė išprašyti iš pirčių nedrausmingus lankytojus, kurie nesilaiko šių taisyklių ir kitų atsakingų sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų. Tokiais atvejais neišnaudotas laikas nekompensuojamas.

bottom of page